Denne hjemmeside anvender cookies. Når du bevæger dig videre på plusgaranti.dk, accepterer du vores brug af cookies. Læs om vores brug af cookies her.
SubpageImage-icopaletreprenadSE_950x250_tatskikt2_webb PLUS_ICOPAL_MIGGER_010_1

ICOPAL PLUS Garanti® vilkår

Overfor garantiens indehaver giver Icopal Danmark ApS i nedenfor angivne tidsrum garanti på nedenfor angivne vilkår.

§ 1. Garantiens omfang
1.1
Garantien gælder for de arbejder, som er udført på ejendommen i henhold til tag­ dækningsentreprise­aftalen fra det bærende underlag, inkl. evt. isolering, til og med den færdige tagdækning, inkl. evt. tagtilbehør samt nye karmovenlys. Ovenlys må Ikke være større end 1,5 x 3,0 m og er kun dækket i 5 år. Som tagtilbehør medregnes installation af Icopal Secura System.

1.2 Garantien omfatter udbedring af eller erstatning for skader eller mangler i udførelse og materialer, der indgår i de i § 1.1 nævnte arbejder. Garantien omfatter endvidere følge­ skader på ejendommen eller løsøre tilhørende indehaveren, samt følgeskader på løsøre tilhørende tredjemand, for så vidt indehaveren er ansvarlig herfor i forhold til tredjemand.

1.3 Garantien omfatter skader eller mangler, eller deraf forårsagede følgeskader, som konstateres og anmeldes efter afleveringen til og med 15 år fra garantibevisets datering. For skader på ovenlys skal anmeldelse ske senest 5 år fra garantibevisets datering. I tilfælde af entreprenørens konkurs dækker Icopal Danmark ApS.

1.4 Icopal Danmark ApS’ samlede forpligtelse for skader eller mangler eller deraf forårsa­ gede følgeskader er for samtlige skader i det i § 1.3 angivne tidsrum begrænset til kr. 250.000 pr. villa eller fritidshus, kr. 100.000 pr. bolig i flerfamiliehuse dog max. 1,0 mill kr per bebyggelse, og kr. 1.000.000 pr. erhvervsbe­ byggelse, bebyggelse til offentlige formål eller institution. Følgeskadedækningen kan max. udgøre 50 % af skadesbeløbet. Icopal Danmark ApS’ totale forpligtelse i henhold til samtlige garantier er beløbsmæssigt begrænset til kr. 10 mio. for samtlige garantier udstedt under et og samme garantiår (kalenderår). I tilfælde af garantiordningens ophør er ordningen gældende for allerede udstedte garantier, ligesom ordningen er gældende med uændrede beløbsgrænser for igangværende arbejder, der dog skal være afsluttet senest 6 måneder efter garantiordningens ophør.

§ 2. Garantien dækker ikke
2.1
Bærende konstruktioner, fuger, UV­afløbssystemer, lysbånd, glasopbygninger, ventilationshuse og lignende omfattes ikke af garantien, selv om de er en del af tagdæk­ ningsentrepriseaftalen.

2.2 Der ydes ikke garanti for reparations­ og serviceopgaver på tage, der ikke er omfattet af garantien. Icopal PLUS Garanti forbeholder sig ret til at afvise helt specielle sager, f.eks. en smal skotrende mellem to hældningstage af tegl/bølgeplader.

2.3 Områder, hvor der efterfølgende er udført arbejder/ændringer af anden entreprenør, der ikke er tilsluttet Icopal PLUS Garanti ord­ ningen.

2.4 Funktion og udseende af belægninger af fliser, brædder eller lignede samt vækst af bevoksninger på grønne tage.

2.5 Skader forårsaget af andre bygningsdele end tagdækningen, herunder sætninger og bevægelser, råd og svamp, der ikke skyldes utæthed i tagdækningen, utætheder i andre bygningsdele end tagdækningen, samt andre skader, der ikke skyldes tagdækningen, her­ under hærværk, mangelfuld vedligeholdelse og ventilation, fejlagtig brug, unormal, udefra kommende kemisk eller mekanisk påvirkning, overbelastning og opstuvning i kloaksystem.

2.6 Skader/mangler eller deraf forårsagede følgeskader, som konstateres eller burde være konstateret senest med udløbet af det første år efter aflevering/færdiggørelsen (afhjælp­ ningsåret).

2.7 Skader forårsaget af forhold uden for par­ ternes kontrol, herunder brand og lynnedslag, eksplosion, storm, væltede træer og nedfaldne grene samt skadelige stoffer i unormalt omfang i luft og/eller nedbør.

2.8 Skader som er dækket af bygnings­ forsikring eller anden forsikring.

2.9 Indirekte skader såsom huslejetab, drift­ stab, avancetab, omkostninger til erstatnings­ lokaler og andet lignende tab.

2.10 Omkostninger til syn og skøn, advokat­ salæer, retsomkostninger eller tilsvarende, som indehaveren måtte have.

2.11 Skader eller mangler, som kun forringer bygningens udseende, og som ikke medfører risiko for bygningens funktion eller holdbarhed.

2.12 Skader som følge af tilfrosne afløb.

2.13 På områder hvor der efterfølgende er monteret terrasser, mos/sedum beplantnin­ ger, solcelleanlæg og lignende, dækker garan­ tien ikke omkostningerne til afmontering og reetablering heraf. Undtaget herfra er sedum beplantning udført med Icopal Green Top.

2.14 Skader på tagdækningen forårsaget af solcelleanlæg og lign., såfremt fastgørelsen af disse ikke er dimensioneret og fastgjort efter gældende regler.

§ 3. Kontrol
Garantien omfatter en stikprøvekontrol af de udførte arbejder inkl. kvalitetssikring. Det forudsættes, at indehaveren giver adgang til denne kontrol.

§ 4. Selvrisiko
For skader eller mangler eller deraf forår­ sagede følgeskader, som er erstatnings­ berettigede, fragår ved ethvert skadetilfælde en selvrisiko på kr. 2.500.

§ 5. Force Majeure
Icopal Danmark ApS er ikke ansvarlig for skader, herunder forsinkelser, der skyldes krig, krigslignende handlinger, borgerkrig, revolu­ tion eller oprør, strejke eller lockout, blokade eller lignende.

§ 6. Skadebehandling
6.1
Skader, der omfattes af garantien skal omgående anmeldes til Icopal PLUS Garanti og ved akut udbedring af skader, rettes der sideløbende henvendelse til entreprenøren. I tilfælde af entreprenørens konkurs dækker Icopal Danmark ApS.

6.1.1 Ved anmeldelse af skade skal indbetales et beløb på kr. 1.000 på konto 0898­1001037. Når indbetaling er registreret igangsættes sagsbehandlingen. Beløbet modregnes den i § 4 nævnte selvrisiko når skaden er færdigbe­ handlet.

6.2 Foretager indehaveren skadesanmeldelse, og viser der sig herefter ikke at foreligge nogen skade omfattet af garantien, er indehaveren pligtig til at betale omkostningerne ved skade­ behandlingen, herunder besigtigelsesomkost­ ninger samt omkostninger til eventuel reetab­ lering af terrasser, solcelleanlæg, mos/sedum vækstlag mv. Indehaveren har bevisbyrden for, at der foreligger skade eller mangler eller deraf forårsagede følgeskader.

6.3 Inden reparation udføres, skal indehave­ ren på anfordring indbetale den i § 4 omtalte selvrisiko til Icopal PLUS Garanti. Icopal PLUS Garanti forbeholder sig ret til at vælge mel­ lem at foretage reparation eller at betale erstatning.

6.4 Indehaveren skal begrænse allerede indtruffet skade eller afværge skade, som kan forventes at indtræffe. Omkostningerne hertil erstattes i rimeligt omfang. Såfremt der ikke træffes foranstaltninger til at begrænse skade, eller hvis selvrisikoen betales for sent med deraf følgende forsinket reparation, hæf­ ter indehaveren for eventuelle meromkost­ ninger. Udredes erstatning i overensstem­ melse med denne garanti, indtræder Icopal PLUS Garanti i indehaverens ret til erstatning fra tredjemand, herunder den udførende entreprenør.

6.5 Specielt for følgeskader gælder det, at reparationer ikke må påbegyndes eller skadede effekter bortkastes, før Icopal PLUS Garanti har givet tilladelse, eller erstatningen er udbetalt.

§ 7. Vurderingsregler
Erstatning fastsættes efter skadesfor­ sikringsretslige regler og principper. I de tilfælde, hvor Icopal PLUS Garanti udbetaler erstatning, jf §§ 1.2 og 6.3, kan der ved erstat­ ningens udmåling tages hensyn til skadede genstandes alder, vedligeholdelsestilstand og omstændigheder i øvrigt.

§ 8. Overdragelse
Nærværende garanti må ikke overdrages til andre end erhververen af ejendommen i for­ bindelse med overdragelse af denne.

§ 9. Tvister
Tvister om forståelse af garantien og om par­ ternes rettigheder og forpligtigelser afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med dansk lov om voldgift uden adgang til indbringelse for domstolene.

§ 10. Drift og vedligehold
Indehaver skal kunne dokumentere, enten gennem tegning af en service­ og vedligehol­ delsesaftale eller gennem årlig egen doku­ mentation i servicehæfte, at der er foretaget drift og vedligehold på taget. Forsømmes dette fortaber indehaveren sine rettigheder ifølge garantien.